AQMA har inngått avtale med Seaworks AS for gjennomgang av IHM-sertifisering med tilhørende vedlikeholdsprogram.

Seaworks har spesialisert seg innen sjøbårne tjenester som bulktransport, s jøkabeltjenester, oljevernberedskap, anleggsvirksomhet og akva bio. Selskapet forestår megling av transporttjenesterfor egne og andres rederier.

Per i dag har Seaworks i alt 10 fartøy. Bulkfartøyene M/S Trine Charlotte, Rignator, Nidarø, Martin H, Helene H og Geir Tore H. Kabelfartøyene C/V Nordkabel og Fjordkabel, samt spesialfartøyene M/S Maursund og Biotrans.

Formålet med IHM er å kvantifisere og lokalisere farlige materialer som er kjent for å utgjøre en mulig fare for mennesker og miljø om bord skip. AQMA sender om bord en IHM-sertifisert person for inspeksjon. Vi innhenter nødvending informasjon og dokumentasjon gjennom visuelle og fysisk prøver. Funnene blir sammenfattet i en IHM-rapport, som skal være grunnlaget for klassegodkjenning.

Fra og med 01.01.21 skal IHM-sertifikatet vedlikeholdes gjennom hele skipets levetid. Utskiftningerog endringer om bord skal kontinuerlig oppdateres.

Vi ønsker å takke Seaworks for tillitten, og ser frem til et godt samarbeid.